Jak napisać raport inżynierski?

Jak napisać raport inżynierski?

Pisząc raport inżynierski, prawdopodobnie będziesz musiał przestrzegać pewnych ogólnych zasad pisania. Zasady te pomogą Ci uczynić Twój raport tak zorganizowanym, jak to tylko możliwe. W tym artykule zostaną omówione takie tematy jak pisanie rekomendacji, włączanie referencji i używanie podtytułów. Pokaże również, jak poprawnie sformatować swój raport.

Formatowanie raportu inżynierskiego

Formatowanie raportu inżynierskiego wymaga starannej uwagi na szczegóły. Ważne jest, aby dostarczyć czytelnikowi informacji istotnych dla danego problemu, udokumentować proces i wyniki oraz opisać kolejne kroki. Ten rodzaj dokumentu jest często produktem rozległych badań i pracy kilku różnych autorów. Aby zapewnić mu jednolity wygląd i odczucia, należy użyć narzędzia do formatowania.

Spis treści może być przydatnym narzędziem do organizowania treści raportu inżynierskiego. Zapewnia on przejrzystą strukturę i pomaga czytelnikom łatwiej znaleźć informacje. Może być hierarchiczny lub chronologiczny. Pomocne jest również zamieszczenie sekcji wprowadzającej, w której podaje się wykonywaną pracę i dlaczego. Należy również zamieścić streszczenie lub abstrakt.

Sprawozdanie powinno być wydrukowane na białym papierze formatu A4. Raporty pisane ręcznie nie są akceptowane. Pamiętaj, aby odnieść się do wszystkich źródeł. Ważne jest również, aby zamieścić cytaty w tekście. Przy powoływaniu się na inne materiały należy używać cudzysłowu, jeśli nie są one zmienione. Możesz również odnieść się do tekstu za pomocą liczb.

Raport inżynierski jest dokumentem, który przedstawia fakty i wnioski związane z konkretnym projektem lub projektem. Zazwyczaj zawiera dane, graficzne przedstawienia projektów oraz badania związane z koncepcjami technicznymi. Powinien przestrzegać przejrzystej organizacji, która pozwoli innym inżynierom znaleźć potrzebne informacje.

Pisanie rekomendacji w raporcie inżynierskim

Pisanie rekomendacji w raporcie inżynierskim wymaga jasnego i zwięzłego określenia problemu lub rozwiązania. Powinno również zawierać kroki działania. Często zalecenia w raporcie zawierają jedynie listę możliwych rozwiązań bez określenia sposobu ich wdrożenia. Najlepszym sposobem na uwzględnienie kroków wdrożeniowych w raporcie jest upewnienie się, że Twoje rekomendacje zawierają podlisty i zdania opisujące, jak wdrożyłbyś swoje zalecenia.

Następnym krokiem jest podjęcie decyzji, jakiego rodzaju rekomendacji potrzebujesz. Jeśli piszesz raport dla publiczności akademickiej, możesz chcieć wybrać temat związany z twoją dziedziną studiów. W przeciwnym razie, możesz mieć więcej swobody w wyborze tego, co chcesz powiedzieć. Pisząc raport rekomendacyjny, pamiętaj, aby ocenić potrzeby odbiorców i napisać raport z myślą o tym.

Raport rekomendacyjny to sposób na omówienie możliwych rozwiązań problemu i dokonanie rekomendacji najlepszego z nich. Raport zawiera informacje pomocnicze, aby czytelnik mógł podjąć decyzję w sposób bardziej świadomy. Raport rekomendacyjny pomaga czytelnikom podejmować decyzje o dużym znaczeniu, które będą miały wpływ na ich organizację lub zespół. Poniższy artykuł wyjaśnia koncepcję i sposób pisania raportu rekomendacyjnego. Pisząc raport rekomendacyjny, musisz pamiętać o uwzględnieniu wszystkich istotnych elementów i sekcji.

Pisząc rekomendację w raporcie inżynierskim, Twoim celem powinno być przekonanie odbiorców do swojej rekomendacji. Możesz chcieć przekonać klienta lub inwestora do wsparcia konkretnego rozwiązania, a nawet przekonać partnera biznesowego do udziału w projekcie. Jednak w innych przypadkach możesz chcieć dostarczyć raport informacyjny dla publiczności.

Włączanie odniesień w raporcie inżynierskim

Podczas pisania raportu inżynierskiego ważne jest włączenie odniesień. Cytaty powinny być przywoływane w tekście raportu i zawierać oryginalne źródło informacji. Pomocne jest również dołączenie odniesień do stron internetowych, jeśli to możliwe. Ważne jest, aby sprawdzić z wykładowcą lub profesorem na ich stylu odniesienia i formatu przed rozpoczęciem pisania.

Referencje są niezbędne dla raportów inżynierskich, ponieważ wspierają twierdzenia, które są przedstawione w raporcie. Chociaż nie ma ustalonych standardów dla stylu odniesienia, istnieje kilka ogólnych wytycznych, których powinieneś przestrzegać. Używanie odpowiedniego języka pomoże w informowaniu odbiorców. Powinieneś dostarczyć dowody na swoje twierdzenia, a także krótki opis tego, jak doszedłeś do swojego rozwiązania.

Podtytuły w raporcie inżynierskim

W raporcie inżynierskim podtytuły są istotną częścią dokumentu. Umożliwiają one rozszerzanie artykułów i pełnią funkcję przejścia między sekcjami. W przeciwieństwie do tytułu, podtytuł jest niezależny od nagłówka głównego. Pomagają również czytelnikowi przeskanować treść techniczną i poszukać konkretnych odpowiedzi.

Wybierając nagłówki do wykorzystania w raporcie, warto pamiętać, aby były one krótkie i opisowe. Jeśli istnieje wiele podtytułów, najlepszym rozwiązaniem może być zastosowanie systemu numerycznego. Do tego celu służą cyfry arabskie. Nie należy też układać więcej niż jednego nagłówka pod drugim. Każdy nagłówek musi mieć pod sobą co najmniej jedno zdanie informacji.

Raporty techniczne nie są tak przewidywalne czy uporządkowane jak typowy raport. Wybór nagłówków do wyróżnienia konkretnych sekcji raportu jest istotny, ponieważ powinny one jasno określać zawartość sekcji. Na przykład tytuł sekcji można umieścić na górze podtytułu, natomiast podtytuł może pojawić się na końcu.

Raporty techniczne mają na celu szybkie przekazanie informacji. Używają nagłówków sekcji i liczb, aby pomóc czytelnikowi zlokalizować potrzebne informacje. Raporty te są również nazywane IEEE (wymawiane „I-triple-E”) i są szeroko stosowane we wszystkich gałęziach inżynierii, informatyki i innych dziedzinach technologicznych. Raport techniczny może być akademicki lub biznesowy, ale głównym celem jest przekazanie faktów dotyczących konkretnego procesu lub problemu. Służy również jako prawny dokument pracy i podejmowania decyzji.

Włączenie spisu treści do raportu inżynierskiego

Spis treści jest cennym narzędziem do prowadzenia czytelników przez Twój raport inżynierski. Zawiera on listę wszystkich sekcji, nagłówków i podtytułów oraz numery stron dla każdej z nich. Spis powinien zawierać więcej niż dwa poziomy nagłówków, aby czytelnicy mogli szybko zlokalizować odpowiednie informacje.

Przy pisaniu spisu treści należy wziąć pod uwagę rodzaj pisanego raportu. Raport projektowy, na przykład, może oceniać projekt nowego budynku. Z kolei wniosek może nie wymagać sekcji dotyczącej wyników. W takim przypadku należy pisać bardziej szczegółowo, opisując problem i ostateczne rozwiązanie. Mimo że raporty techniczne są zazwyczaj gęste od informacji, ważne jest, aby używać podobnego języka w spisie treści i całym raporcie. Pozwoli to czytelnikom na wyciągnięcie paraleli i zrozumienie struktury dokumentu.

Głównym celem inżynierskiego raportu technicznego jest przedstawienie rozwiązania problemu i zainspirowanie do działania. Jest to również legalny zapis pracy i podejmowania decyzji. Dokument ten zazwyczaj wykorzystuje liczby i schematy do przekazania danych i idei. Stanowi również zapis wiedzy specjalistycznej dewelopera.

Spis treści powinien być umieszczony na górze dokumentu. Powinien on zawierać nagłówki „poziomu 1”. Jeśli jednak Twój dokument jest dłuższy niż kilka stron, jednopoziomowy spis treści może być zbyt obszerny. Bardziej złożony, wielopoziomowy spis treści będzie zawierał nagłówki „poziomu 2” i „poziomu 3”. Jednak ta metoda może stać się niechlujna i nie jest zalecana dla długich dokumentów.

Włączenie arkusza stylów do raportu inżynierskiego

Pisząc raport inżynierski, wielu studentów zakłada, że publicznością jest ich instruktor lub inni inżynierowie. Jednak Twój instruktor może chcieć, abyś pisał dla bardziej ogólnej publiczności, takiej jak Twoi rówieśnicy. Chociaż ta grupa odbiorców może nie być zaznajomiona z terminologią inżynierską, ważne jest, aby przy stosowaniu skrótów i akronimów wziąć pod uwagę poziom wiedzy odbiorców i cel dokumentu.

RFC 2616 definiuje standard dla arkuszy stylów. Nie określa jednak, które typy mediów są dozwolone. Oznacza to, że dokument może zawierać zarówno niezarejestrowane, jak i zarejestrowane typy mediów. Pomimo niejednoznaczności otaczającej to rozróżnienie, istniejące implementacje obsługują oba typy.