Czym są badania naukowe?

Czym są badania naukowe?

Podstawowym pojęciem badań naukowych jest to, że są one pracą twórczą wykonywaną w celu poszerzenia wiedzy. Polega ona na zbieraniu, organizowaniu i analizowaniu informacji. Praca może być oryginalna, lub może być rozwinięciem wcześniejszych prac. Niezależnie od tego, jak projekt jest prowadzony, efekt końcowy jest taki sam – pomoże ludziom dowiedzieć się więcej na dany temat.

Problemy z badaniami naukowymi

Badania naukowe są często przedmiotem publicznych nagłówków, zwłaszcza gdy ogłaszane są przełomowe odkrycia i gdy naukowcy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w kwestiach politycznych. Jednak ostatnie doniesienia o wadach infrastruktury naukowej wzbudziły pytania wśród społeczności naukowej i społeczeństwa. Badania naukowe mają ogromne znaczenie dla nas wszystkich i wymagają znacznych środków publicznych. Jednak wiele z ich wyników nie jest powtarzalnych i nie jest popartych odpowiednią walidacją danych.

Wielu naukowców ma problemy z finansowaniem swojej pracy. Uniwersytety nie mają środków na finansowanie wszystkich badań, które chcą przeprowadzić, a badacze są pod presją, aby jak najszybciej opublikować swoje wyniki. Dlatego większość pracowników naukowych polega na grantach zewnętrznych, które są rzadkie i konkurencyjne. Wiele z tych grantów trwa tylko trzy lata, co utrudnia finansowanie nowatorskich i długoterminowych badań. W rezultacie naukowcy są zmuszeni do skupienia się na mniej ryzykownych, ale przewidywalnych eksperymentach.

Innym problemem jest to, że naukowcom brakuje szkolenia niezbędnego do prowadzenia wysokiej jakości badań. Proces peer review ma zapobiegać publikowaniu słabej nauki, ale okazał się nieskuteczny. Recenzentom często nie udaje się przejrzeć prac wystarczająco dokładnie i nie są w stanie wykryć oszustw badawczych. Ponadto, w przeciwieństwie do redaktorów, recenzenci nie znają nazwisk autorów i często są uprzedzeni do autorów prac.

Badania naukowe mogą również zbytnio polegać na obserwacjach. Zbyt duże oparcie na danych obserwacyjnych i niewystarczająca weryfikacja mogą prowadzić do niedokładnych wyników. W związku z tym naukowcy powinni być sceptyczni wobec swoich ustaleń i powinni je podważać poprzez eksperymenty. W ten sposób mogą upewnić się, że ich wyniki są poparte solidnymi dowodami.

Innym problemem związanym z badaniami naukowymi jest presja na publikację wyników. Wielu naukowców spotyka się z ogromną presją, aby publikować prace i przynosić finansowanie badań swoim instytucjom. Ta presja często prowadzi ich do angażowania się w nieetyczne zachowania. Na przykład, publikacja sensacyjnych wyników w czasopismach naukowych prawdopodobnie będzie faworyzowana przez agencje finansujące, podczas gdy negatywne wyniki raczej nie będą publikowane. Może to prowadzić do stronniczości w literaturze badawczej. Jest to poważny problem, którym należy się zająć.

Te problemy są związane z finansowaniem i trzeba się nimi zająć, jeśli naukowcy chcą dokonywać przełomów. Zwiększenie ilości pieniędzy dostępnych na badania i finansowanie rozwiązałoby wiele z tych problemów. Należy jednak pamiętać, że nauka zasługuje na odpowiednie finansowanie i powinniśmy unikać zachęt, które mogą zniekształcić jej wyniki.

Metody stosowane w badaniach naukowych

Badania naukowe składają się z kilku różnych technik. Techniki te są skategoryzowane jako eksperymentalne, obserwacyjne lub indukcyjne. Każda z tych metod jest używana do badania pewnego zjawiska, obiektu lub systemu. Badanie przy użyciu tych metod może prowadzić do nowych teorii, zrozumienia i zastosowań nauki. Proces badań naukowych może być długotrwały, ale zysk jest często tego wart.

Metody stosowane w badaniach naukowych są bardzo zróżnicowane. Istnieje ponad 50 metod stosowanych w badaniach naukowych na całym świecie, a jedna z nich może być lepiej dostosowana do konkretnego badania. Metody te mogą być stosowane w kilku dziedzinach, ale wszystkie mają ten sam cel – wytworzenie wiarygodnych informacji empirycznych. Na przykład, praca badawcza może być napisana przy użyciu metody ilościowej, podczas gdy eksperyment obejmuje metody jakościowe. Oba rodzaje badań mają jednak na celu zebranie danych różnego typu i wykorzystanie tych metod do badania zjawisk na dużą skalę. Celem jest określenie ogólnych prawidłowości i wyeliminowanie drobnych odchyleń.

Dobór metod do pracy badawczej jest istotną częścią procesu badawczego. Praca musi jasno opisywać metody użyte do opracowania projektu. Następnie dane z tych badań zostaną zebrane i przeanalizowane, aby dostarczyć dowodów dla innowacyjnych pomysłów. Przed napisaniem pracy dobrze jest rozpisać proces na krótką tezę, którą można łatwo przenieść do pracy.

W badaniach stosuje się różne techniki, w tym obserwację, eksperyment, kwestionariusze i analizę statystyczną. Ostatecznie techniki te mają na celu usprawnienie i zweryfikowanie skuteczności danej metody działania. Techniki te znane są jako metody naukowe. W całej historii były one wykorzystywane do badania otaczającego nas świata i znajdowania odpowiedzi na wiele ważnych pytań. Aby uzyskać jak najdokładniejsze informacje, niezbędna jest rzetelna procedura. Zazwyczaj procedura ta obejmuje osiem kroków. Jest ona znana jako metoda naukowa, a po raz pierwszy została użyta przez starożytnego greckiego filozofa Arystotelesa. Wcześni uczeni islamscy, tacy jak Ibn al-Haytham, stosowali podobny proces. Podczas renesansu forma metody naukowej została sformułowana przez Galileusza.

Metoda naukowa wymaga połączenia inteligencji, wyobraźni i kreatywności. Nie jest to bezmyślna seria kroków; jest to raczej dynamiczny proces opracowywania użytecznych modeli, który z czasem wciąż ewoluuje. Na przykład przypuszczenia Benjamina Franklina wymagałyby serii eksperymentów i zmian teoretycznych, zanim byłby w stanie je zweryfikować.

Generalizowalność badań naukowych

Generalizowalność jest głównym czynnikiem branym pod uwagę podczas prowadzenia badań naukowych. Termin ten odnosi się do zdolności przeniesienia wyników badania na dużą populację. Chociaż uogólnienie nie jest absolutne, jest ono statystycznie prawdopodobne. Najlepszą podstawą uogólniania są badania ilościowe. Im większa wielkość próby, tym większa możliwość uogólnienia.

Istnieje kilka powodów, dla których wyniki badań nie są możliwe do uogólnienia. Powody te obejmują brak odpowiednich metod, niewłaściwą analizę lub projekt, lub niemożność powtórzenia badania przy użyciu innych metod eksperymentalnych lub danych. Badacze mogą również zgłaszać istotne związki przyczynowe między zmiennymi, które w rzeczywistości nie występują.

Oprócz ograniczeń wynikających z przeszłych eksperymentów, naukowcy przekazują swoje metody stażystom. Stażyści wybierają swoich mentorów na podstawie ich sukcesów. Podobnie, naukowcy napotykają wielu konkurentów i koszty czasowe, aby rozpocząć nowe badania. Co więcej, za pewne odkrycia mogą otrzymać wyższe wynagrodzenie niż za inne. Wszystkie te ograniczenia nękały dotychczasowe modele wyścigów o pierwszeństwo.

Kluczową kwestią jest wartość negatywnych wyników w badaniach naukowych. Naukowcy, którzy uzyskają więcej wyników negatywnych niż pozytywnych, otrzymają więcej pieniędzy ze swoich badań. W związku z tym w najlepszym interesie naukowców jest prowadzenie wielu mniejszych badań. Poprawi to generalizację badań naukowych i zwiększy wartość informacyjną końcowego produktu badań.

Iteracyjna natura badań naukowych

Aby wytworzyć nową wiedzę, naukowcy muszą prowadzić badania. Ten proces badawczy jest iteracyjny i może trwać latami. Jest on również angażujący. Często naukowcy muszą powtarzać eksperymenty, aby sprawdzić hipotezę. Iteracyjna natura badań naukowych oznacza również, że w procesie mogą być popełniane błędy.