• Okładka

Artykuł należy przesłać w formacie MS Word. Materiał ilustracyjny całostronicowy (tabele, rysunki, schematy i wykresy) powinien być opracowany i wpisany w formie osobnych plików graficznych. Na marginesie pracy należy zaznaczyć przewidywane miejsce ilustracji..  
Minimalna objętość tekstu wynosi 12 stron. W pracach należy uwzględnić następujące wskazania edytorskie:

Tekst – czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy standardowe – po 2,5 cm.
Na wstępie tekstu należy zamieścić: imię i nazwisko Autora/Autorów, tytuł artykułu, streszczenie (150- 250 słów wraz z tytułem) oraz słowami kluczowymi (5-10) w językach polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim oraz w języku wymaganym przez redakcje (dla tomów specjalnych).Artykuł powinien zawierać: wprowadzenie, tekst główny (podzielony podrozdziały – bez numeracji i literacji), podsumowanie  (konkluzje, wnioski, zakończenie), przypisy,  bibliografię. Bibliografię należy zestawić alfabetycznie (nazwiskami) na końcu artykułu.

W wypadku słowiańskich alfabetów cyrylickich źródła podajemy w języku oryginału  oraz  w tłumaczeniu na język angielski lub w transliteracji – dwoma spisami (References и Transliteration of References).

Dla druków zwartych opis bibliograficzny obejmuje: nazwisko, inicjał imienia autora (lub redaktora),   rok wydania w nawiasie półokrągłym, tytuł pracy, miejsce wydania, wydawnictwo, np.:
1.    Erikson E. (2004), Tożsamość a cykl życia. Tłum. M. Żywicki. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
2.    Bruner J.S. (2006), Kultura edukacji. Kraków, Universitas.
3.    Escobar A. (1991), Planning, [in:] W. Sachs (ed.), The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. London, Zed Books.
4.    Kohlberg L., Mayer R. (2000), Rozwój jako cel wychowania,  [w:]  Z. Kwieciński (red.), Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

W przypadku artykułu z czasopisma opis bibliograficzny zawiera: nazwisko autora, inicjał imienia, rok wydania w nawiasie półokrągłym, tytuł artykułu, tytuł i numer czasopisma, np.:
1.    Chutorański M. (2013), Krajowe Ramy Wysokiego Performansu? „Studia Pedagogiczne”, LXVI.

2.    Krzywosz-Rynkiewicz B. (2011), Zanikanie dzieciństwa w ponowoczesności i jego konsekwencje edukacyjne. Rozważania wokół koncepcji A. Avirama. „Kultura i Edukacja”, 4 (83).

Opis artykułu ze strony www obejmuje: nazwisko autora i tytuł, adres internetowy, datę dostępu, np.:
Chmielewska K. (2008), Poza granicami gatunku? Dziennik Witolda Gombrowicza. „Nauka”, nr 4,
http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_408_09_Chmielewska.pdf,  21.10. 2015.

Przypisy bibliograficzne zawarte są w tekście artykułu (styl amerykański), składają się z nazwiska autora  oraz strony cytowanej publikacji po dwukropku, , np.: (Kozłowski 2012: 132).Gdy przytoczone są dwie publikacje tego samego autora wydane w tym samym roku, zapisujemy: (Kozłowski 2012a; Kozłowski 2012b).

Przy cytowaniu pracy dwóch autorów umieszczamy nazwiska obu oddzielone przecinkiem, np.: (Kozłowski,  Maliszewski 2014). Jeżeli autorów jest trzech lub więcej, podajemy nazwisko pierwsze, dodajemy „i in.”, np. (Cybulski i in. 2010).Przypisy odautorskie, zawierające komentarze i uzupełnienia do tekstu, mieszczone są na dole strony i kolejno numerowane.
Wszystkie publikacje, na które Autor powołuje się w tekście, powinny być ujęte w bibliografii dodanej na końcu artykułu, w układzie alfabetycznym .

Czasopismo

 

EHS-kontent

Czasopismo włączone jest do wydawniczego kontenta Europejskich Studiów Humanistycznych, który otwiera dla autorów dostęp do innych produktów wydawniczych

Pozycjonowanie tematyczne

Czasopismo sprzyja pozycjonowaniu i rankingu publikacji

Publikacje tematyczne

Czasopismo realizuje tematyczne projekty wydawnicze, do udziału w których zaprasza autorów.

Networking badawczy

Czasopismo włączone jest do sieci badawczej, co stwarza możliwość realizacji badań sieciowych i tematycznych.

Otwarty dostęp

Czasopismo wyznaje zasadę otwartości treści, który ułatwia proces przeglądania i cytowania.

Dostęp biblioteczny

Czasopismo stale rozszerza swoje możliwości poprzez włączenie do systemów bibliotecznych i baz danych.

Back to top