• Okładka
 
1. THE BOLOGNA PROCESS AND THE PROSPECTS OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE, EUROPE AND WORLDWIDE (3)
Nunu AKOPJANTS, Ievgeniia VYSHYNSKA
Lesia HRYTSIAK
Olha Yu. NESTEROVA, Lada V. BERDNYK
Ganna STOYATSKA
Halina I. TUROVSKA, Lyudmila О. ТОКАR
 
2. MANAGEMENT AND MONITORING OF THE QUALITY OF EDUCATION: EXPERIENCE AND INNOVATIONS(60)
Antonina BADAN, Iryna TYMCHENKO
Iuliia BUDAS
Mariia GONCHARENKO, Oleksandra BELLORINHERRERA, Olena DOZHDIOVA
Olena ILIENKO
 
3. NEW MEANS OF TRAINING AND EDUCATION: PROBLEMS OF IMPLEMENTATION AND STANDARDIZATION(102)
Оksana GOLIKOVA, Viktoria MYROSHNYCHENKO
Svitlana KOLOMIETS, Inna ANTONENKO
Victoria KONOVALOVA, Nataliia UGOLNIKOVA
Darya MEDVEDOVSKA, Yulia SKARLUPINA, Tamara TURCHYNA
Viktor OLEVSKYI, Yuliia OLEVSKA, Yevhen SYDORENKOV
Svitlana PROTSKA
Vitaliy SYVOLAP, Lanna LUKASHENKO, Ivetta LIKHASENKO
Vita STROKAL, Svetlana PALAMARCHUK
Viktoriia YAKOVLEVA
 
4. PSYCHOLOGICAL, PEDAGOGICAL AND ORGANIZATIONAL CONDITIONS FOR THE INTRODUCTION OF EUROPEAN STANDARDS OF EDUCATION(215)
Olena КАBАTSKA, Tetiana KUIDINA, Iuliia STAROSELSKA, Vyacheslav SHCHYROV
Iryna KAKHNO
Viktoriia KOSTENKO, Iryna SOLOHOR, Ivanna ZNAMENSKA
V. KULESHOVA, V. MALYOVANA
Yaroslava KULBASHNA, Olena TKACHUK, Valeriia ZAKHAROVA
Svetlana PANSHINA, Nina SUNGUROVA, Natalya KARABUSCHENKO
Tetyana REVA
Oksana REZVAN, Alla KROKHMAL
Anatoliy SEIMUK, Victor CHIBISOV, Volodymyr SARYCHEV
Olga FERT

Back to top