• Okładka
 
Wołodymyr Kraweć
Tetiana Borowa
Switłana Dańszewa, Dymytrij Czerednik
 
Iwan Bachow
Natalia Alochina, Tetiana Łutajewa
Switłana Fedorenko
 
Тетianа Gusjewа, Оlena Wenger, Łesia Sas
Оlеnа Каjdаnоwsка
Оlgа Оlекsjuк
 
Аndrij Каlеnski
Galina Czeruszewa
Nadija Коlіsnyк
Оlgа Кrаsоwsка
Julіa Rudenko
Аłłа Zаjcеwа
Іgоr Sкrypnyк, Pетrо Skrypnykow, Оlекsаndr Hоpко, Sеrhіj Gajewski, Wітаlіj Dubіnа
 
Olena Pysarenko
Swітłаnа Łаzаrеnко
Аnатоlіj Nіzоwcew, Мyкоłа Bielienкоw
 
Еlіnа Міrоszniczеnко
Nатаlіa Мuszyńsка
Łesia Wiktorowa
 
Оlеg Dоłżеnкоw, Тетianа Pоsтоjan
Маrinа Chаrczеnко
Оlеnа Cyмbаlіsтоwа

Czasopismo

 

EHS-kontent

Czasopismo włączone jest do wydawniczego kontenta Europejskich Studiów Humanistycznych, który otwiera dla autorów dostęp do innych produktów wydawniczych

Pozycjonowanie tematyczne

Czasopismo sprzyja pozycjonowaniu i rankingu publikacji

Publikacje tematyczne

Czasopismo realizuje tematyczne projekty wydawnicze, do udziału w których zaprasza autorów.

Networking badawczy

Czasopismo włączone jest do sieci badawczej, co stwarza możliwość realizacji badań sieciowych i tematycznych.

Otwarty dostęp

Czasopismo wyznaje zasadę otwartości treści, który ułatwia proces przeglądania i cytowania.

Dostęp biblioteczny

Czasopismo stale rozszerza swoje możliwości poprzez włączenie do systemów bibliotecznych i baz danych.

Back to top