• Okładka

Texts sent to the editors "European Humanities Studies: State and Society", subject to the review procedure.

The article should be submitted in MS Word format. Illustrations (tables, figures, charts and graphs) should be sent in the form of separate image files. The minimum amount of text is 12 pages.

Article shall be executed in accordance with the requirements of: font Times New Roman, size 12, line spacing 1.5; standard field - 2.5 cm.
At the beginning of the text should be: name and surname of the author (s), article title, abstract (150 - 250 words), keywords (5-10) in Polish, English, Russian, as well as additional statements, edited languages ​​(in the case of special issues).

The article should contain: introduction, main text (divided into subsections - without numbering), the end (conclusions, recommendations, etc.), footnotes, bibliography.

References shall be made in the end of the article, in alphabetical order according to the surnames of the authors.

References provided by Cyrillic, always served in the original and in English translation or transliteration - two consecutive lists. (References and Transliteration of References).

For monographs and collections of articles bibliographic description contains: name and initial of the name of the author (or editor), year of publication in the semi-circular brackets, title of the book, edition city, publisher, for example:

1. Erikson E. (2004), Tożsamość a cykl życia. Tłum. M. Żywicki. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
2. Bruner J.S. (2006), Kultura edukacji. Kraków, Universitas.
3. Escobar A. (1991), Planning, [in:] W. Sachs (ed.), The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. London, Zed Books.
4. Kohlberg L., Mayer R. (2000), Rozwój jako cel wychowania, [w:] Z. Kwieciński (red.), Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.
5. etc.

In the case of articles from the magazine, contains a bibliographic description: author's last name, initial of the name, year of publication in the semi-circular brackets, article title, journal title in quotation marks, number, for example:

1. Chutorański M. (2013), Krajowe Ramy Wysokiego Performansu? „Studia Pedagogiczne”, LXVI.
2. Krzywosz-Rynkiewicz B. (2011), Zanikanie dzieciństwa w ponowoczesności i jego konsekwencje edukacyjne. Rozważania wokół koncepcji A. Avirama. „Kultura i Edukacja”, 4 (83).

Description article from the site includes: name and initial of the author's name, year of publication in the semi-circular brackets, title, web address, date of access, for example:

1. Chmielewska K. (2008), Poza granicami gatunku? Dziennik Witolda Gombrowicza. „Nauka”, nr 4,
2. http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_408_09_Chmielewska.pdf, 21.10. 2015.

References in the text are served in parentheses, indicating the author's name and year of publication, and after the colon - page (s) are cited, for example: (Smith 2012: 132).

With reference to two publications of the same author published in the same year, we write: (Smith 2012a; Smith 2012b).

When citing the work of two authors, both names are written separated by a comma, for example: (Kozlowski, Maliszewski 2014). If three or more sponsors, the name of the first write and add "et al.", for example: (Cybulski et al. 2010).

Author's notes containing comments and additions to the text, are placed at the bottom of the page and numbered consecutively.

Journal

 

EHS-kontent

Czasopismo włączone jest do wydawniczego kontenta Europejskich Studiów Humanistycznych, który otwiera dla autorów dostęp do innych produktów wydawniczych

Pozycjonowanie tematyczne

Czasopismo sprzyja pozycjonowaniu i rankingu publikacji

Publikacje tematyczne

Czasopismo realizuje tematyczne projekty wydawnicze, do udziału w których zaprasza autorów.

Networking badawczy

Czasopismo włączone jest do sieci badawczej, co stwarza możliwość realizacji badań sieciowych i tematycznych.

Otwarty dostęp

Czasopismo wyznaje zasadę otwartości treści, który ułatwia proces przeglądania i cytowania.

Dostęp biblioteczny

Czasopismo stale rozszerza swoje możliwości poprzez włączenie do systemów bibliotecznych i baz danych.

Back to top